A New Horizon in Sustainability with ZEDhub and Van Oord

—Dutch text below—

In a world where climate change shapes our reality and where preserving our planet has become an urgent necessity, Van Oord takes the lead in the marine contracting sector for a sustainable future. With determination, Van Oord has committed to reducing emissions, embracing innovation, and pushing boundaries in the industry.

The road to change begins with action. Therefore, Van Oord is proud to announce its latest project: the transformation of the Christiaan-P, an inland dredging  vessel.

A first Pilot Project with this emission-free working vessel is supported by ZEDhub with funding from the Regional Deal Drechtsteden-Gorinchem.

A Clear Mission

The goal is ambitious yet clear: Van Oord aims to gradually make the Christiaan-P more sustainable to meet it’s own sustaiabily targets as well as the transition paths set by the sector in the SEB covenant to ultimately become emission-free and climate-neutral.

A Step-by-Step Approach

The path to emission-free dredging is divided into three powerful steps:

Step 1: Conversion from diesel driven to electrically driven Mission Equipment. Van Oord starts by transforming direct drive into electric control.

Step 2: Transition to Modern Stage V NRE Diesel and Low-Emission Operations. In this phase, Van Oord will replace the diesel to the modern Stage V NRE Diesel generator, significantly reducing NOx and PM emissions. This also includes preparing the ship systems for low-emission operations.

Step 3: Zero-Emission Operations with Battery Pack. The culmination of the sustainability effort is the implementation of a battery pack that will provide the ship with emission-free energy.

Partnership for Progress

Van Oord believes in the power of collaboration and is delighted to work with ZEDhub, regional stakeholders, renowned SMEs, and municipal authorities to make this project a success. Funding has been granted from the Regional Deal Drechtsteden-Gorinchem. The support and involvement of the municipality of Dordrecht and other partners are essential for achieving ambitious goals.

Impact Beyond the Horizon

The impact of the project extends beyond the boundaries of the Christiaan-P. It represents a crucial step in the sustainability of the entire dredging sector. Through knowledge development, sharing, and education, Van Oord will not only transform its own fleet but also have a positive influence on the sector as a whole.

A Future of Innovation

As well as being a technological upgrade; this project is evidence of Van Oord’s belief in building a better world for future generations through marine ingenuity. .

 

 

 

Een nieuwe horizon in duurzaamheid met ZEDhub en Van Oord

In een wereld waar klimaatverandering onze realiteit vormgeeft en waar het behoud van onze planeet een urgente noodzaak is geworden, neemt Van Oord het voortouw binnen de waterbouw sector voor een duurzamere toekomst. Hiervoor heeft Van Oord zich gecommitteerd aan het verminderen van emissies, het omarmen van innovatie en het verleggen van grenzen in de sector.

De weg naar verandering begint met actie. Daarom is Van Oord trots om het nieuwste project aan te kondigen: de transformatie van de Christiaan-P, een binnenvaart kraanschip.

Een eerste pilot project met dit emissievrije kraanschip wordt ondersteund door ZEDhub met subsidie vanuit regiodeal Drechtsteden-Gorinchem.

 

Een duidelijke missie

Het doel is ambitieus maar duidelijk: Van Oord wil de Christiaan-P geleidelijk verduurzamen om te voldoen aan eigen doelstellingen en de transitiepaden in het SEB convenant en uiteindelijk emissievrij en klimaatneutraal worden.

Een stapsgewijze aanpak

Het pad naar emissievrij baggeren is verdeeld in drie stappen:

Stap 1: Conversie van diesel aangedreven naar elektrisch aangedreven. Van Oord begint met het transformeren van de diesel directe aandrijving naar elektrische aandrijving, een essentiële eerste stap voor verdere verduurzaming.

Stap 2: Overgang naar moderne Stage V NRE diesel. In deze fase zal Van Oord de dieselmotor vervangen voor een moderne Stage V NRE diesel generator, waardoor NOx en PM emissies aanzienlijk worden verminderd. Dit omvat ook het voorbereiden van de scheepssystemen voor emissiearme operaties.

Stap 3: Volledige emissieloze operaties met accupakket. Het hoogtepunt van het streven naar duurzaamheid is de implementatie van een accupakket dat het schip van emissieloze energie zal voorzien.

Partnerschap voor vooruitgang

Van Oord gelooft in de kracht van samenwerking en ziet daarom uit naar de samenwerking met ZEDhub, regionale stakeholders, gerenommeerde MKB-bedrijven en gemeentelijke instanties om dit project tot een succes te maken. Vanuit de regiodeal Drechtsteden-Gorinchem is een subsidie verleend. De steun en betrokkenheid van de gemeente Dordrecht en andere partners zijn essentieel voor het realiseren van de ambitieuze doelstellingen.

Impact die verder gaat dan de horizon

De impact van het project reikt verder dan de grenzen van de Christiaan-P. Het vertegenwoordigt een cruciale stap in de verduurzaming van de waterbouwsector. Via kennisontwikkeling, kennisdeling en educatie zal Van Oord niet alleen de eigen vloot transformeren, maar ook een positieve invloed hebben op de sector.

Een toekomst van innovatie

Dit project is naast een technologische upgrade een bewijs van de visie waar Van Oord aan werkt: een betere toekomst voor toekomstige generaties door innovatie en vindingrijkheid.