ZEDhub student project successfully finalized

In een opmerkelijk vertoon van innovatie en duurzaamheid presenteerden vierdejaars studenten werktuigbouwkunde van de Hogeschool Rotterdam hun bevindingen over het transformeren van een emmerbaggermolen naar laag-emissie. De studenten, onderdeel van het minor Offshore Constructie, begonnen aan een missie om de baggerindustrie milieuvriendelijker te maken.

Hun reis begon met bezoeken aan de emmerbaggermolen ‘Friesland’ en het baggermuseum in Sliedrecht, wat waardevolle inzichten opleverde in de operationele uitdagingen en historische context van baggertechnologie. De focus van hun onderzoek lag op de emmerbaggermolen ‘Tiger’, actief betrokken bij operaties in St. Louisville, Ohio.

De studenten identificeerden drie mogelijke routes om hun doel te bereiken: elektrisch, methanol en biodiesel. Na zorgvuldige afweging kozen ze voor biodiesel vanwege de wijdverbreide beschikbaarheid en onmiddellijke haalbaarheid ervan. De huidige beperkingen van alternatieve technologieën in ogenschouw nemend kwam biodiesel naar voren als de meest praktische stap op weg naar een groenere baggerindustrie voor de korte termijn.

Een belangrijk aspect van de werkzaamheden van de studenten ligt in hun ontwerp van de aandrijfketen voor de emmerbaggermolen. Dit omvatte de integratie van brandstoftanks, voorbehandelingssystemen voor biodiesel, generatoren, transformatoren (AC naar DC) en batterijen voor peak shaving in de bestaande structuur van het baggerschip. Hun stabiliteitsberekeningen zorgden ervoor dat de aanpassingen niet alleen de uitstoot verminderden, maar dat ook de inzetbaarheid van het baggerschip gewaarborgd is.

Tijdens de presentatie gingen de studenten verder dan hun directe project en deelden ze hun vooruitstrevende visie op de toekomst van bagger. Ze voorzien een verschuiving naar het benutten van overtollige elektrische energie, mogelijk afkomstig van windmolens, om waterstof of ammoniak te produceren. Deze energiedragers zouden dan (compact) worden opgeslagen en worden gebruikt voor het aandrijven van baggerschepen, waardoor hun afhankelijkheid van traditionele brandstofbronnen wordt verminderd.

Bovendien dachten de studenten na over de mogelijke adoptie van kernenergie voor het aandrijven van baggerschepen, waarbij ze de groeiende belangstelling voor schone en betrouwbare kernenergie erkenden. Hoewel dit concept misschien futuristisch is, benadrukt hun gedurfde visie het belang van het verkennen van diverse en duurzame energiealternatieven voor de maritieme industrie.

Concluderend toonde de eindpresentatie van ZEDhub-studenten niet alleen hun technische bekwaamheid, maar onderstreepte ook hun inzet om positieve veranderingen op het gebied van offshore-constructies te bewerkstelligen. Door biodiesel als tussenoplossing te kiezen en een futuristische visie op alternatieve energiebronnen te presenteren, hebben deze studenten een bijzonder voorbeeld gesteld voor de industrie, waarmee ze illustreren dat een groenere, duurzamere baggertoekomst binnen handbereik ligt.

Automatically generated translation:

In a remarkable display of innovation and sustainability, fourth-year mechanical engineering students from Rotterdam University of Applied Sciences presented their findings on transforming a bucket dredger to low-emission. The students, part of the Offshore Construction minor, embarked on a mission to make the dredging industry more environmentally friendly.

Their journey started with visits to the bucket dredging mill ‘Friesland’ and the dredging museum in Sliedrecht, which provided valuable insights into the operational challenges and historical context of dredging technology. The focus of their research was on the bucket dredger ‘Tiger’, actively involved in operations in St. Louisville, Ohio.

The students identified three possible routes to achieve their goal: electric, methanol and biodiesel. After careful consideration, they chose biodiesel because of its widespread availability and immediate feasibility. Considering the current limitations of alternative technologies, biodiesel emerged as the most practical step towards a greener dredging industry in the near term.

An important aspect of the students’ work lies in their design of the drive chain for the bucket dredger. This included the integration of fuel tanks, biodiesel pretreatment systems, generators, transformers (AC to DC) and batteries for peak shaving into the existing dredger structure. Their stability calculations ensured that the adjustments not only reduced emissions, but also guaranteed the usability of the dredger.

During the presentation, the students went beyond their immediate project and shared their progressive vision on the future of dredging. They foresee a shift towards harnessing excess electrical energy, possibly from wind turbines, to produce hydrogen or ammonia. These energy carriers would then be stored (compactly) and used to power dredgers, reducing their dependence on traditional fuel sources.

In addition, students reflected on the possible adoption of nuclear energy to power dredgers, recognizing the growing interest in clean and reliable nuclear energy. While this concept may be futuristic, their bold vision highlights the importance of exploring diverse and sustainable energy alternatives for the maritime industry.

In conclusion, ZEDhub students’ final presentation not only showcased their technical prowess but also underlined their commitment to bringing about positive changes in the field of offshore construction. By choosing biodiesel as an interim solution and presenting a futuristic vision of alternative energy sources, these students have set an extraordinary example for the industry, illustrating that a greener, more sustainable dredging future is within reach.